Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Программирование->Реферат — «Розвиток інформаційної діяльності в Україні: історія і сучасність»

Реферат — «Розвиток інформаційної діяльності в Україні: історія і сучасність»

Вид работы: реферат

Дисциплина: теоретична інформатика

Тема: Розвиток інформаційної діяльності в Україні: історія і сучасність

Объем: 25 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Поняття про інформаційну діяльність

2. Етапи розвитку інформаційної діяльності в Україні

3. Тенденції розвитку складових інформаційної діяльності

4. Перспективи розвитку інформаційної діяльності в Україні

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ 

За оптимістичними передбаченнями науковців минулого сторіччя в кінці другого – на початку третього тисячоліття мало відбутися народження суспільства нового типу – інформаційного і, водночас, встановлення нового світового порядку – громадянського мультимедійного суспільства, заснованого на приматі інформації. За цих обставин інформація з досить абстрактного поняття, яким досі активно оперували науковці доіндустріальної та індустріальної епохи, перетворилася на цілком реальний фінансово-економічний ресурс, матеріальний предмет та знаряддя праці.

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується значним піднесенням інформаційного чинника. Інформація розглядається не лише як певні дані, відомості, а як важливий стратегічний ресурс. Інформаційна діяльність, яка передбачає виконання певних дій з різними видами інформації (а саме: збір, передача, обробка, збереження тощо), стає необхідною умовою для функціонування та розвитку як окремої особи, так і в більш широких глобальних масштабах.

Інформаційна діяльність сьогодні є водночас і реальністю, і планом, і прогнозом суспільного розвитку в Україні. За останні більш ніж десять років інформаційно-комунікаційні технології як ключовий елемент інформаційної діяльності вже викликали серйозні зміни в способі життя українців. Ці технології включають «телекомунікаційну» залежність як у ділових, так і в особистих (сімейних, дружніх) взаємостосунках. Стрімко розширюється використання «всесвітньої павутини», і, як наслідок, відбувається перетворення комп’ютерних мережевих технологій на фундаментальний компонент буденної культури [15].

Таким чином, становлення й розвиток культурних форм інформаційної діяльності укладене в якомусь просторі, архітектоніка обґрунтовується комп’ютером як наріжним каменем, навколо якого сформована структура інших технологічних елементів соціокультурного комунікаційного процесу, таких як електронні мережі, супутникові системи, телевізійні, радіо- і телефонні мережі.

Методологічне та теоретичне підґрунтя досліджуваної проблеми сформоване в наукових працях таких зарубіжних авторів, як Д. Белл, Бжезінський, К. Боулдінг, К. Бьорд, Н. Вінер, П. Друкер, Р. Йєнсен, Е. Лемберг, А. Пшеворський, М. Роуз, Т. Стоуньєр, Е. Тоффлер, Ф. Фукуяма та ін. Розвиток світового та національного інформаційного суспільства досліджували такі українські науковці: І. Арістова, В. Бебик, А. Гальчинський, О. Голобуцький, Я. Жаліло, О. Зощенко, І. Коліушко, А. Колодюк, Є. Макаренко, Н. Марчук, Г. Почепцов, С. Чукут та ін.

Зв’язок визначеної теми із науковими та практичними завданнями, які сьогодні стоять перед суспільством, корелюється необхідністю щодо зміні парадигми його розвитку, насамперед в аспекті інформаційної складової, оскільки в умовах глобалізації витоки джерела підвищення продуктивності полягають у зміні технології генерування знань, обробки інформації і здійсненні символічної комунікації. Знання та інформація є критично важливими елементами у всіх способах розвитку, так як процес будь-якого цивілізаційного розвитку завжди засновується на певному рівні знань та обробки інформації. Водночас специфічним для інформаційного розвитку є дія знань на самосвідомість індивіда як головне джерело продуктивності.

Метою даної роботи є обґрунтування теоретичних положень розвитку інформаційної діяльності в Україні.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление / В.И. Вернадский. - М.: Наука, 1991. - С. 28.
 2. Гриценко О. Основи теорії міжнародної журналістики / О. Гриценко, В. Шкляр. - К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2002. - С. 25.
 3. Гриценко О. М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності / О. М. Гриценко. - К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2002. - С. 24-25.
 4. Дука С.И. Информационное общество: социогуманитарные аспекты / С.И. Дука. - СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2004. - С. 115.
 5. Єдинак В.С. Розвиток інформаційних технологій в Україні / В.С. Єднак // Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: збірник наукових статей. В 2 т. Т. 1. – Харків: Континент, 2008. - С. 289-290.
 6. Илларионов А. Как Россия потеряла XX век // Вопросы экономики. - 2000. - № 1.
 7. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості. - К.: НІСД, 2010. - 29 с.
 8. Какорін М.О. Інформаційні технології як фактор інновацій у глобальній фінансовій системі / М.О. Кокорін // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - №5. - 2008. - С. 106-109.
 9. Калитич Г.І. Науково-технологічний та інноваційний розвиток: концепції, моделі, рішення: монографія / Г.І. Калитич, К.М. Коржавін. - К.: УкрІНТЕІ, 2008. - 267 с.
 10. Канигін Ю.М. Управління інноваційним розвитком України в умовах зовнішньоекономічної інтеграції: [наук. вид.] / Ю.М. Канигін, Г.І. Калитич, А.А. Олешко; Ун-т сучасних знань. - К.: Знання України, 2012. - 32 с.
 11. Колєсніков Б. Стан та перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні / Б. Колєсніков // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2012. – № 3(14). – С. 37-45.
 12. Кресло С. Дистрибуція преси в Польщі: сучасний стан, перспективи, тенденції // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. Вип. 24. - Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2004. - С. 93-100.
 13. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посібник / І.В. Захарова, Л.Я. Філіпова. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. –335 с.
 14. Пацай Б.Д. Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств / Б.Д. Пацай // Фінанси України. - № 8 – 2008. – С.82-84.
 15. Пожуєв В.І. Інформатизація як ресурс розвитку сучасного українського суспільства / В.І. Пожуєв // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2009. – Випуск 38. С. 4-12.
 16. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
 17. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007 № 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст.102.
 18. Ракитов А. Философия компьютерной революции / А. Ракитов. - М.: Наука, 1992. - С. 87.
 19. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра / за заг. ред. В.І. Шкляра. - Кн. 3. - К.: Центр вільної преси, 1998. - С. 95-96.
 20. Чигасова Н.М. Місце інформаційних технологій у розвитку інформаційного суспільства в Україні / Н.М. Чигасова // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - № 9. – 2007. – С. 110-113.
 21. Шандра В.М. Застосування інформаційних технологій в забезпеченні технологічного оновлення економіки на інноваційній основі / В.М. Шандра // Актуальні проблеми економіки. - № 10. – 2007. – С.220-223.
 22. Шкляр В. Інтеграційні процеси у мас-медіа й етнополітичні проблеми // Національна ідея та національна своєрідність у засобах масової інформації: асиміляція чи інтеграція в багатонаціональні суспільства Центрально-Східної Європи. - К.: Досл. центр історії укр. преси, 1997. - С. 7.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Розробка автоматизованої системи диспетчеризації підприємства малого бізнесу – таксопарк «Алло! Таксі»
Курсовая работа — «Комп’ютерне моделювання управління центрами матеріалів та вартісними складовими з використанням СУП Spider Project»
Курсовая — «Управління проектами. Формування звітів у програмному середовищі Spyder Project»

Заказать реферат