Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Международная экономика->Реферат — «Умови та особливості функціонування міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної економічної кризи»

Реферат — «Умови та особливості функціонування міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної економічної кризи»

Вид работы: реферат

Дисциплина: международные экономические отношения

Тема: Умови та особливості функціонування міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної економічної кризи

Объем: 17 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

 1. Причини та наслідки глобальної економічної кризи
 2. Сутність міжнародного бізнесу, його умови та особливості функціонування
 3. Функціонування міжнародного бізнесу в Україні в кризовому контексті

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

 

Вступ 

Остання світова фінансова криза виявила слабкі місця сучасної світової фінансової системи, оголила труднощі макроекономічного управління в світі на тлі глобалізації. Наразі взаємодія зовнішніх подій і внутрішніх економічних процесів носить складний, невизначений і навіть химерний характер. Криза з усією наочністю показала, що глобалізація торгівлі та фінансів вимагає глобального співробітництва та глобального регулювання.

Проте вихід з нинішньої кризи і запобігання схожих подій у майбутньому мають наслідки, що виходять за рамки сфери банківського і фінансового регулювання, зачіпаючи саму серцевину питання про те, як оживити і розширити багатосторонність у глобалізованому світі.

Дослідженню функціонування міжнародного бізнесу в Україні  присвячено праці багатьох провідних вітчизняних економістів, зокрема: С. В. Бестужева [3], Н. О. Кухарська [8], С. К. Харчіков [8], 19 Ю. Г. Козак [19],  В. В. Ковалевський [19], Н. С. Логвінова [19], Г. А. Семенов [20]. Дослідження деяких науковців присвячені безпосередньо вивченню глобальної економічної кризи та її впливу на економіку України, зокрема: М. Г. Бугрій [5], І. В. Ус [5], Т. О. Федоренко [5], І. В. Бураковский [11], А. В. Плотников [11].

Мета дослідження: формування системи спеціальних знань з проблеми функціонування міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної економічної кризи. Завдання дослідження: розуміти причини глобальної економічної кризи, сутність міжнародного бізнесу, його умови та особливості функціонування в України. Предмет дослідження: функціонування міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної економічної кризи.

Про актуальність розглянутої теми свідчить сучасний стан міжнародного бізнесу в Україні. В умовах політичної кризи, спричиненою останніми політичними подіями кінця 2013-початку 2014 року великого значення набуває стабільність функціонування як вітчизняного, так й міжнародного бізнесу, оскільки економіка Україна залежить від постійного імпорту багатьох іноземних товарів та послуг.

 

Список литературы

 1. Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
 2. Белоусов А. С. Международный менеджмент: [учебник] /                      А. С. Белоусов. – М.: Экономист, 2007. – 330 с.
 3.  Бестужева  С.В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Харків: ХНЕУ, 2009. – 384 с.
 4. Гіл Чарльз В. Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856 с.
 5. Глобальна економіка у посткризовий період: тенденції та перспективи. / М. Г. Бугрій, І. В. Ус, Т. О. Федоренко, Є. О. Медведкіна. – К., НІСД, 2012. – 46 с.
 6.  Голиков А. П. Международные экономические термины [Текст]: словарь–справочник / А. П. Голиков, А. П. Черномаз. – К.: ЦУЛ. – 2008. – 376 с.
 7.  Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. под ред. А. Г. Медведева. – СПб.: Питер, 2006. – 1088 с.
 8. Кухарська Н. О. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] / Н. О. Кухарська, С. К. Харчіков. – К.: «Одиссей». – 2006. – 456 с.
 9. Майер Д. М. Міжнародне середовище бізнесу. Конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Д. М. Майер. – К.: Либідь, 2002.
 10. Мировая экономика: [учебное пособие] / Б. М. Маклярський. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 424 с.
 11. Мировая экономика: глобальный финансовый кризис /                         И. В. Бураковский, А. В. Плотников; худож.-офор митель О. Н. Артёменко. – Харьков: Фолио, 2010. – 415 с.
 12. Михайлова Л. І. Міжнародний менеджмент: [навчальний посібник для вузів] / Л.І. Михайлова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.
 13. Міжнародна економіка: підручник/ [Ред. Задоя А. О., Тарсевич В. М.]. – К.: ЦУЛ, 2012. – 416 с.
 14. Міжнародний менеджмент. Навч. посіб. / П. І. Юхименко,                   Л. П. Гацька, М. В. Півторак та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.
 15. Міжнародний менеджмент: [навчальний посібник] / В. С. Білозубенко, О. В. Озаріна, А. А. Семенов; за редакцією професора О. Б. Чернеги. –К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.
 16. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 360 с.
 17. Міжнародні фінанси [Текст]: кредитно-модульний курс: навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, М. І. Барановської. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 286 с.
 18. Мокій А. І. Міжнародні організації [Текст]: навч. посібник /               А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. К. Бабець. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 279 с.
 19. Світова економіка [Текст]: навч. посіб. / Ю. Г. Козак,                           В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик за ред.                 Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвіноваої. – К. : ЦНЛ, 2010. – 328с.
 20. Семенов Г. А. Міжнародні економічні відносини: Аналіз стану, реалії і проблеми [Текст]: навч. посіб. / Г. А. Семенов, М. О. Панкова,            А. Г. Семенов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦНЛ, 2006. – 232 с.
 21. Солонінко К. С. Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. /              К. С. Солонінко. – К. : Кондор, 2008. – 382 с.
 22. Школа І. М. Міжнародні економічні відносини [Текст]: підручник /     І. М. Школа, В. М. Козменко, О. В. Бабінська за ред. І. М. Школи. –      2-ге вид., перероб. і доп. – Чернівці: Книги-XXI, 2007. – 544 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать реферат