Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Отчет по практике->Экономика (другое)->Отчет по практике — «Звіт по проходження переддипломної практики на базі ПАТ КБ «Приватбанк»»

Отчет по практике — «Звіт по проходження переддипломної практики на базі ПАТ КБ «Приватбанк»»

Вид работы: отчет по практике

Дисциплина: банківська справа

Тема: Звіт по проходження переддипломної практики на базі ПАТ КБ «Приватбанк»

(Отчет по прохождению преддипломной практики на базе ПАО КБ «Приватбанк»)

Объем: 62 стр + додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Нормативно-правове забезпечення та регулювання діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»

2. Оцінка фінансового стану ПАТ КБ «ПриватБанк»

3. Обґрунтування перспектив розвитку та напрямки удосконалення

4. Створення організаційних передумов підвищення ефективності управління кредитним процесом банку

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

Вступ 

Актуальність проходження переддипломної практики зумовлена необхідністю поглиблення та застосування на практиці теоретичних та практичних знань, яких набуті в процесі навчання; оволодіння сучасними формами та методами фінансової роботи, формування відповідальності при прийнятті управлінського рішення, вміння орієнтуватися в сучасних умовах ринкових перетворень України.

Метою переддипломної практики є збір, обробка та узагальнення аналітичного матеріалу для написання магістерської роботи.

Актуальність дослідження управління процесу кредитування у комерційному банку зумовлена тим, що важливим та актуальним для України є питання вдосконалення організаційно-економічних і правових засад ефективної кредитної діяльності вітчизняних банків. Спроможність останніх задовольняти суспільні потреби у позичкових коштах сприяє розвитку економіки країни. Від рівня ефективності кредитної діяльності банків значною мірою залежить стабільність банківської системи.

Під час проходження практики виконувалися наступні завдання:

- дослідити нормативно-правове забезпечення та регулювання діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- виконати оцінку фінансового стану ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- здійснити обґрунтування перспектив розвитку та напрямки удосконалення;

- обґрунтувати створення організаційних передумов підвищення ефективності управління кредитним процесом банку.

Об’єктом дослідження є публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк».

Джерела інформації – чинна нормативно-правова база, регулююча страхову діяльність, оприлюднена регулярна звітність ПАТ КБ «ПриватБанк», оперативні дані структурних підрозділів комерційного банку.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – Вип. 1 – С. 3.
  2. Закон України «Про банкрутство» № 2343-ХП від 14.05.1992 р. // Підприємництво і ринок України, 1992. – № 7. – С. 97.
  3. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. // Підприємництво і ринок України. – 1992. – № 11. – С.13.
  4. Постанова ВР України «Концепція функціонування і розвитку фондового ринку України № 342/95 від 22.09.1995 р. // СРМ «Право». – Киев, 1993-1996. – Ф. 342/95.
  5. Указ Президента України «Про електронний обіг цінних паперів і національний депозитарій» № 247/94 від 25.05.1994 р. // Підприємництво і ринок України. – 1994. – № 6. – С. 51.
  6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків і Україні Затверджено постановою НБУ від 28.08.2001р. №368 (зі змінами і доповненнями) – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
  7. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 14.04.2002 р. № 141 (зі змінами і доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2002. – Вип. 7. – С. 11.
  8. Положення про кредитування. Затверджено постановою Правіління НБУ від 28.09.05 р. № 246 (зі змінами і доповненнями) // Положення про кредитування. – К.: АКБ «Трансбанк», 2005. – С. 23.
  9. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2000. – № 9. – С. 54.

10. Наказ НБУ і Мінфіну України «Положення про порядок визнання заборгованості за нарахованими, але не сплаченими процентами по кредитах безнадійною і механізм її списання» № 289 і № 02-11 від 05.09.1995 р. // СРМ «Право». – К., 1993-1996. – Ф.289/95.

11. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 278 с.

12. Аленичев В.В. Валютные ризику в России и за рубежом // Страховое дело. – 2009. – № 2. – С. 37-44.

13. Аленичев В.В. Страхование экспортных коммерческих кредитов // Финансы. – 2008. – № 9. – С. 55-60.

14. Аналіз діяльності комерційного банку: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Банківський менеджмент» / За ред.. проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП. «Рута», 2011. – 384с.

15. Арістова А. Методика оцінювання фінансового результату банку // Банківська справа. – 2010. – № 2. – С.48-51.

16. Бакун П. Методика моделювання обсягу активів комерційного банку // Банківська справа. – 2008. – № 3. – С. 50-56.

17. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 192 с.

18. Балахнічова Л.М. Фінанси, гроші та кредит. – Херсон: МУБіП, 2010. – 386с.

19. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред.. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2008 – 314с.

20. Банківській менеджмент: Навчальний посібник / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь та ін..; за ред.. О.А. Кириченка. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Пресс, 2011. – 438с.

21. Батковский В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 145-151.

22. Бойко Є. Лізинг як альтернативне джерело фінансування інвестицій // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 10. – С. 69-72.

23. Болгарін І. Обов’язкові резервні вимоги для банків // Вісник НБУ. – 2009. – № 10. – С. 10-14.

24. Бутуров В. Психология принятия инвестиционного решения на основе прогноза фондового рынка // Рынок ценных бумаг. – 2007. – № 11. – С.41-44.

25. Васюренко О., Азаренкова Г. Управління ліквідністю банку з погляду швидкості зміни його фінансових потоків // Банківська справа. – 2011. – № 1. – С.60-63.

26. Васюренко О., Федосік І. Ресурсний потенціал комерційного банку // Банківська справа. – 2010. – № 1. – С.58-64.

27. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2009. – 255с.

28. Верхоглядова Н. Оцінка й підходи к управлінню банківскими ризиками // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 10. – С. 8-14.

29. Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. – 2010. – № 4 – С.17-23.

30. Вожжов А., Попова Н. Інвестиційне кредитування комерційних банків: зміст і вимоги до формування ресурсної бази // Банківська справа. – 2011. – № 1. – С.73-76.

31. Волохов В. Структура зобов’язань комерційних банків як фактор ефективності їх кредитних операцій // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 45-46.

32. Волошин І. Банківські моделі та режим ліквідності // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 7. – С. 27-30.

33. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями // Вісник НБУ. – 2010. – №9. – С.61-65.

34. Воронцовский А.В. Основы теории выбора портфеля ценных бумаг // Вестник С.-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. Вып..1. – 2008. – С. 83-94.

35. Воропаев Ю.М. Ризику, присущие бизнесу // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 4. – С.29-31.

36. Вступ до банківської справи / За ред. Савлука М.І.,Мороза Н.М. – К.:Лібра, 2008. – 344с.

37. Галицька Е., Висоцька Л. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків // Банківська справа. – 2011. – № 2. – С. 19-25.

38. Гись М., Беленицкий М., Мишин С. Биржевые инструменты страхования рисков на рынке ГКО // Рынок ценных бумаг. – 2011. – № 12. – С. 23-24.

39. Гласюк В. Практичні аспекти визначення обсягу кредиту, що надається під заставу // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 15-19.

40. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. – 2009. – № 2. – С. 56-60.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать отчет по практике