Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Отчет по практике->Маркетинг и реклама->Отчет по практике — «Звіт з переддипломної практики на підприємстві ТОВ «СТАРК-С»»

Отчет по практике — «Звіт з переддипломної практики на підприємстві ТОВ «СТАРК-С»»

Вид работы: отчет по практике

Дисциплина: маркетинг

Тема:  Звіт з переддипломної практики на підприємстві ТОВ «СТАРК-С»

(Отчет по преддипломной практике на предприятии ООО «СТАРК-С»)

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Загальне ознайомлення з підприємством - об'єктом практики

1.1. Характеристика господарської діяльності

1.2. Характеристика організаційної структури

1.3. Характеристика маркетингової діяльності

Розділ 2. Внутрішнє та зовнішнє середовище маркетингової діяльності

2.1. Аналіз постачальників

2.2. Аналіз товарної політики

2.3. Аналіз цінової політики

2.4. Аналіз конкурентів

Розділ 3. Фінансова діяльність

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Вступ 

Важливими завданнями сучасного періоду розвитку економіки є створення умов для ефективного функціонування підприємств у конкретному середовищі. Саме забезпечення високої конкурентоспроможності суб’єктів господарювання служить основою успішного розвитку економіки України, умовою інтеграції до світового співтовариства.

Загальний розвиток економіки України та нестабільна політична ситуація в країні не сприяють розвитку конкурентних переваг підприємств. Але незважаючи на ці обставини, ряд підприємств досить успішно функціонують у ринковому середовищі, виробляють та реалізують свою конкурентоспроможну продукцію. Для того, щоб тривалий час займати стійкі позиції, суб’єкту господарювання необхідно постійно проводити моніторинг галузі і комплексне дослідження свого конкурентного положення в ній.

Вивчення конкурентів передбачає аналіз частки ринку, стратегії і тактики конкурентів, аналіз ефективності маркетингової діяльності.

Мета переддипломної практики в дослідженні підприємства  ТОВ “СТАРК - С”.

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення наступних завдань:

- загальне ознайомлення з підприємством - об'єктом практики;

- дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища маркетингової діяльності ТОВ “СТАРК - С”;

- аналіз фінансової діяльності ТОВ “СТАРК - С”.

Теоретичну основу дослідження складають роботи вітчизняних і закордонних авторів. Практичну основу роботи складають дані про роботу підприємства ТОВ “СТАРК - С”.

Структура роботи включає в себе вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел, додатки.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Азарян О. М., Баширов І. Х., Воробйов Б. З., Жаболенко М. В., Криковцева Н. О. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. - 2. вид., перероб. і доп. — К.: НМЦВО МОіН України, 2009. — 319 с.
  2. Армстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання.: Пер. з англ. : Уч. пос. Видавничий дім "Вільямс", 2006. — 608 с.
  3. Бевзенко В. Ф., Баширов І. Х. Світ маркетингу: Навч. посібник для екон. спец. вищих навч. закладів. - Донецьк, 2009. — 116 с.
  4. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. - К.: ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2010. - 384 с.
  5. Вісящев В. А., Антошкіна Л. І., Тарлопов І. О. Маркетинговий менеджмент. — Донецьк: НОРД-ПРЕС, 2010. — 440с.
  6. Вісящев В. А., Антошкіна Л. І., Тарлопов І. О. Основи маркетингу. — Донецьк: Норд-Прес, 2008. — 388с.
  7. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2008. — 120 с.
  8. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.П Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 471 c.
  9. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 416 с.

10. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. — Київ: Лібра, 2006. — 712 с.

11. Дайновський Ю. А. Маркетингова товарна політика. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 52с.

12. Економічний аналіз / За ред. А. Г. Загороднього. — Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2009. — 428 с.

13. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2008. — 239 с.

14. Коробов М. Я. Фінансовоекономічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2007. – 378 с.

15. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посібник. — К. : Знання, 2008. — 639с.

16. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства.: КНЕУ, 2006. – 132 с.

17. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 514 с.

18. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. -Київ: Центр навчальної літератури, 2009. - 387 с.

19. Хейг П. Х., Ник, М. К. Маркетинговые исследования на практике. — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. — 306с.

20. Чеботар С. І., Шевчик М. Г., Рябчик І. В., Ларіна Я. С., Арсеньєва О. П. Основи маркетингу. — К.: Наш час, 2004. — 238с.

21. Череп А. В. Економічний аналіз. — К.: Кондор, 2005. — 160 с.

22. Шило В. П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства. — К.: Кондор, 2008. — 240 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать отчет по практике