Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Отчет по практике->Менеджмент->Отчет по практике — «Звіт з проходження комплексної практики на підприємстві ТзОВ «Енергоцентр» (Продаж світлових приборів та електротехніки)»

Отчет по практике — «Звіт з проходження комплексної практики на підприємстві ТзОВ «Енергоцентр» (Продаж світлових приборів та електротехніки)»

Вид работы: отчет по практике

Дисциплина: менеджмент

Тема: Звіт з проходження комплексної практики на підприємстві ТзОВ «Енергоцентр» (Продаж світлових приборів та електротехніки)

(Отчет по прохождению комплексной практики на предприятии ООО «Энергоцентр» (Продажа световых приборов и электротехники))

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Характеристика й аналіз маркетингу підприємства

2. Характеристика й аналіз менеджменту підприємства

3. Характеристика й аналіз техніко-технологічних питань

4. Характеристика й аналіз організації виробництва

5. Характеристика й аналіз економіки та фінансів підприємства

Джерела інформації та література

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Азарян М.О. Маркетинг: принципи та функції. Навчальний посібник – К.:НМЦТВО МОіН України НВФ „Студцентр”, 2001 -319 с.
  2. Акофф Р. Акофф о менеджменте / Р. Акофф; пер. с англ., под ред. Л.А. Волковой. – СПб. : Питер, 2002. – 448 с. – (Серия „Теория и практика менеджмента”).
  3. Апопій В.В. Сучасні проблеми та стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України / В.В. Апопій // Вісник Дон НУЕТУ. – Сер.: Економічні науки. – 2005. – № 4. – С. 153-163.
  4. Беляевский И.К. Основы коммерции : учебно-практ. пособ. / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М. : Изд-во МЭСИ, 2005. – 129 с.
  5. Бусыгин А.В. Важнейший источник экономического анализа / А.В. Бусыгин // Деловой вестник "Российской кооперации". – 2001. – № 5. – С. 15.
  6. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: [підручник] / Н.О. Голошубова. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
  7. Гончар Л.А. Передумови і механізми впровадження комерційної логістики на підприємствах роздрібної торгівлі / Л.А. Гончар // Академічний
  8. огляд. – 2008. – № 2. – С. 89–93.
  9. Гончар Л.А. Стратегія підвищення ефективності комерційної логістики / Л.А. Гончар // Держава та регіони. –2008. – № 5. – С. 39–43.

10. Грейсон Дж. К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века: Пер. с англ. /Авт. предисл. Б.З. Мильнер. – М.: Экономика, 1991. – 319с.

11. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли. – 5-ое изд. / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц. – М. : Информационно- внедренческий центр "Маркетинг", 2009. – 448 с.

12. ДСТУ 4303:2004 Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять. – К. :Держспоживстандарт України, 2005. – 236 с.

13. Комерційна діяльність : підручник / за ред. проф. В.В. Апопія. – К. : Вид-во "Знання", 2010. – 558 с.

14. Котлер Ф. Основы маркетинга : пер. с англ. / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – 9-ое изд. –М. : Изд. дом. "Вильямс", 2003. – 1200 с.

15. Маркетинг и сбыт / Питер Винкельманн. – М. : Изд. дом. Гребенникова, 2008. – 668 с.

16. Марченко И.С. Системный подход к управлению коммерческой деятельностью организаций // Вестник МГТУ. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 27-30.

17. Наумов О.Б. Визначення економічної ефективності виробництва за узагальнюючими показниками. //Економіка АПК. – 2000. - №5. –с.39-42

18. Організація торгівлі : підручник / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький та ін. /за ред. В.В. Апопія. – 3-тє вид., [перероб. та доп.]. – К. : Вид-во ЦУЛ, 2011. – 632 с.

19. Осовська Г.В. Основи менеджменту : навч. посібн. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський.– К. : Вид-во "Кондор", 2008. – 664 c.

20. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность : учебник / Ф.П. Половцева. – М. :Изд-во ИНФРА-М, 2001. – 248 с.

21. Русева О.Н. Стратегическое управление коммерческой деятельностью предприятия / О.Н. Русева, А.С. Балан // Труды Одесского политехнического университета. – 2003. – Вып.2 (20). – С. 1-4.

22. Филіна А.І. Економічний словник : тлумачно-термінологічний / А.І. Филіна,В.А. Коноплицький. – К. : Вид-во КНТ, 2009. – 580 с.

23. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник / Ф.І. Хміль. – 2-ге вид., [перероб. та доп.]. – К. : Академвидав, 2009. – 346 с.

24. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

25. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями: наказ міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. № 103.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

26. Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі: наказ міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 р. № 369. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

27. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: наказ міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. № 104. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

28. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами: наказ міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 р. № 185. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

29. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: наказ міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, міністерства внутрішніх справ України, державної податкової адміністрації України, державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 р. № 57/188/84/105. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

30. Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року: постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 632.

31. Про захист прав споживачів: закон України від 15 грудня 1993 р. № 3682-ХІІ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

32. Про інструкцію про книгу відгуків і пропозицій в об'єктах роздрібної: постанова правління Укоопспілки від 06 січня 1994 р. № 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

33. Про Інструкцію про контрольний журнал в об'єктах роздрібної торгівлі та громадського харчування споживчої кооперації України: постанова правління Укоопспілки від 06 січня 1994 р. № 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

34. Про кооперацію: закон України від 10 липня 2003 р. № 1087-IV // Голос України. – 2003. – C. 20–21.

35. Про споживчу кооперацію: закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-XII. – К.: Укоопреклама, 1992. – 15 с.

36. Про схвалення Концепції вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів: постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2001 р. № 1662. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать отчет по практике