Курсовая — «Облік запасних частин»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: облік і аудит

Тема: Облік запасних частин

(Учет запасных частей)

Объем: 46 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Загальнотеоретичні аспекти теми дослідження

1.1. Економічний зміст обліку запасних частин

1.2. Нормативне забезпечення формування інформаційної бази по обліку запасних частин

1.3. Проблеми обліку запасних частин в сучасній економічній літературі

1.4. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації облікового процесу в обліку запасних частин

Розділ 2. Організаційно – економічна характеристика підприємства

2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання

2.2. Облікова політика підприємства

2.3 Оцінка активів та зобов’язань підприємства

Розділ 3. Сучасний стан та шляхи вдосконалення обліку запасних частин

3.1. Документування господарських операцій з обліку запасних частин

3.2. Синтетичний і аналітичний облік запасних частин

3.3. Контроль обліку запасних частин

3.4 Розкриття інформації по обліку запасних частин у фінансовій звітності

3.5. Шляхи удосконалення обліку запасних частин

Висновки

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» (затверджено наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.99р.).

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318.

 4. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник. – К.: Знання, 2004.

 5. Бандурка О.М., Коробов Н.П. та інші. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998.

 6. Бойчик І.М., Харів М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємств. Навч. посібник. – Львів: «Сподом», 2000.

 7. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

 8. Бутинець Ф.Ф., Івахненко С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. - Житомир: ПП «Рута», 2002.

 9. Бутинець Ф.Ф., Ланчук С.М., Олійник О.В., Шигун М.М. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП «Рута», 2002.

 10. Бухгалтерський фінансовий облік / За ред.. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ЖІТІ, 2000.

 11. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред.. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-клуб», 2000.

 12. Васьковска М.С. Інформаційні системи обліку: Навч. посіб. - Хмельницький: ТУП, 2003.

 13. Гавриловська Л.М., Ларіонова А.С. Фінансовий облік. Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2006.

 14. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А., Голова С.Ф. (ред.) Фінансовий облік. Підручник. - К.: Лібра, 2005.

 15. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009.

 16. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г.: Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. Навчальний посібник . - К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 17. Кожачникова Л.П., Кози Т.М., Заніздра В.М. Бухгалтерський облік: Практикум. – Д.: Видавництво ДУЕП, 2003.

 18. Космічна Р.М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003.

 19. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001.

 20. Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Алеута, 2004.

 21. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: центр навчальної літератури, 2004.

 22. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – К.: ЦУЛ, 2005.

23. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000. / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. / -К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

24. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

 25. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Вид. 3-тє перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000.

 26. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – К.: «АСК», 2004.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать курсовую работу